Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν αδυναμία να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες γραφής/ ορθογραφίας, ανάγνωσης και μαθηματικών συλλογισμών. Με την βοήθεια του προγράμματος αυτού τα παιδιά αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους και καλύπτουν τα μαθησιακά τους κενά με την βοήθεια πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.

Επιπλέον με την πρώιμη παρέμβαση ο ειδικός παιδαγωγός προλαμβάνει και αντιμετωπίζει δυσκολίες του παιδιού στην πρώιμη ηλικία ώστε το παιδί να είναι έτοιμο για το σχολείο.