Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια, είναι για μας στο Παιδίον Πράξις, η βασικότερη παράμετρος για τη θετική θεραπευτική πρόγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που το παιδί αντιμετωπίζει.

Η εκδήλωση έντονης ζήλιας προς τα αδέρφια του, οι εκρήξεις θυμού,, η επιθετική συμπεριφορά κι η ανυπακοή, η δυσκολία οριοθέτησης στο σπίτι, η άρνηση μελέτης και η κακή επίδοση στο σχολείο, η δυσκολία στη σύναψη σχέσεων με συνομιλήκους, μπορούν να κατανοηθούν με τη βοήθεια του ψυχολόγου από τους γονείς και να βρουν τρόπους διαχείρισής τους.

Μέσα από τη συμβουλευτική οι γονείς, με την υποστήριξη του ψυχολόγου, συζητούν κι επεξεργάζονται τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος του παιδιού , μαθαίνουν νέους τρόπους επικοινωνίας μαζί του και ανακαλύπτουν νέες πτυχές του γονεϊκού τους ρόλου.

Το γεγονός αυτό, καθιστά τη συμβουλευτική γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση της ολιστικής αντιμετώπισης ενός συναισθηματικού, ιατρικού ή μαθησιακού προβλήματος που ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει.